Tuna Mali Müşavirlik

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi


Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Tebliğde geçen birim; yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyonu kapsamaktadır.

Yurtdışı birim kira giderlerinin mağaza olması halinde desteklenmesi için aranan şartlar;

Destekleme Şartı

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki şirket arasında organik bağın olması,

Sadece Türkiye'de üretilen ürünlerin ve Türk markalarının pazarlanması Kiraya veren ve kiralanan arasında bağ bulunmaması, Şirketin, en az % 51‟ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması (Destek ödemesi yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanır.)

Destek Türü Ofis,Showroom, Depo,Reyon Kiraları olması halinde destek miktarı 25 birim Sınai ve Ticari şirketler/İşbirliği Kuruluşları: Yıllık 100.000 USD Ticari Şirketler: Yıllık 75.000 USD olacaktır.

Destek Oranı: Sınai ve Ticari şirketler: 50% Ticari şirketler: 40% Hedef Ülkeler : + 10%

Destek Türü Mağaza olması halinde destek Miktarı: 25 birim Sınai ve Ticari şirketler: Yıllık 120.000 USD Ticari Şirketler: Yıllık 100.000 USD olacaktır.

Destek Süresi

Her ülke için 4 Yıl (İlgili ülkedeki ilk birimin ilk kira ödemesi ayı itibarı ile başlar)

Organik bağ kavramının sona ermesi durumunda destek başvurusu değerlendirilmez. Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Müsteşarlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

Ödenen Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenir.

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca,  desteğe konu yurt dışı ödeme belgeleri ile yurt dışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği’ne onaylatılması gerekir.

Destek Başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için;

  • Yurt dışı ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (marka tescil desteği için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından Ticaret Müşavirliği’ne,
  • Yurt içi ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (marka tescil desteği için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) ibraz edilmelidir.

Diğer Önemli Detaylar

  1. Eksik bilgi ve belgeler KEP üzerinden bildirilir; bildirim tarihini müteakip beşinci günden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekir.
  2. Türkiye'deki şirketin en az %51'ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması gerekir. Organik bağ bu şekilde sağlanır.
  3. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklam,tanıtım,pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.
  4. Yurt dışı birim faaliyetine son verdikten sonra; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1(bir) ay içinde şirket tarafından o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği'ne bildirilir.
  5. Destek kapsamındaki firmaların faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ve son iki ay KDV beyannameleri sunulmalıdır) gerekir.
  6. Ödeme tarihi itibarı ile 6 ay içerisinde başvuru yapılmayan ödemeler geçersizdir. Zorunlu belgeler olmadan başvuru yapılamaz. Zorunlu belgeler; kira: sözleşme ödeme belgesi, tanıtım: sözleşme(10.000 $ üstü) fatura ödeme belgesi, marka: fatura ödeme belgesi Yurt dışı birimin taşınması durumunda, taşınma tarihi itibarı ile 1(bir) ay içerisinde yeni adresin kira kontratı ve taşınmaya ilişkin bildirim dilekçesi Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği'ne sunulur.
  7. Yurt içi ve/veya yurt dışı şirket ortaklık yapılarındaki değişmeler, birim kapanışı ve taşınma bildirimleri yazılı olarak yapılır. Yurt içi değişiklikler İBGS'ye bildirilir. 
  8. Birliğimiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi, .pdf uzantılı dosyalar ve bu dosyalara atılan PADES tipi e-imzaları tanımaktadır. Bu itibarla; 23.08.2019 tarihinden sonra yapılacak destek müracaatları ile iletilen elektronik dosya uzantılarının sadece .pdf olması ve bu dosya üzerine atılacak e-imzaların PADES tipi olması gerekmektedir. İTKİB Genel Sekreterliği’nin yapmış olduğu özel kapsamlı anlaşma ile üyelerimiz (*), e-imza işlemlerini sınırsız ve ücretsiz olarak Kepport üzerinden yapabilmektedir.

Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacak ? (Özelge)

Şirketinizin ticari faaliyetiyle ilgili olarak Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında, birim kira giderlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak aldığı destek tutarının, kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. 26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış olup,  işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme v.b. hasılat kalemlerinin ''602 Diğer Gelirler'' hesabında izleneceği belirtilmiştir.