Tuna Mali Müşavirlik

Ticaret ve Sanayi Odasına Verilen Avukatlık Hizmeti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda KDV Tevkifatı hk.


Sayı: E-43735382-130[KDV:13-2]-18110
Tarih: 
02/06/2021
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

 

 

Sayı

:

E-43735382-130[KDV:13-2]-18110

02.06.2021

Konu

:

Ticaret ve Sanayi Odasına Verilen Avukatlık Hizmeti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda KDV Tevkifatı

 

         

 

İlgi

:

… tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğunuz noter vekaleti ile Odanın mahkeme konusuna giren ihtilaflı işlerine ilişkin avukatlık hizmeti verdiğiniz, ayrıca danışmanlık hizmeti vermediğiniz belirtilerek vermiş olduğunuz avukatlık hizmeti için düzenleyeceğiniz serbest meslek makbuzlarında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV tevkifat uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara ise anılan Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümünde  yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 No.lu Tebliğ ile 1/3/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

 Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır." açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, … Ticaret ve Sanayi Odasına 1/3/2021 tarihinden itibaren verdiğiniz avukatlık hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL'yi aşması halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

***Güncel tevkifat sınırı 2000 TL dir.